جراحی ترمیمی بینی

جراحی ترمیمی بینی

جراحی ترمیمی بینی : جراحی زیبایی بینی همواره به جهت پیچیدگی آناتومی بینی و همچنین نقش حساس بینی در تنفس ، یکی از مشکل ترین جراحی های زیبایی می باشد.

پاسخ