جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

در مجامع علمی، بینی هایی با پوست ضخیم موسوم به بینی های گوشتی هستند. اصطلاح جراحی بینی گوشتی در میان عموم رایج شده و اغلب تصورشان بر این است که بعد از

پاسخ